Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków

ogłasza IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi Kątna

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 86/6 o pow. 0,0989 ha, obręb wsi Kątna, nr księgi wieczystej WR1E/00098493/9

2) działka nr 86/7 o pow. 0,1347 ha, obręb wsi Kątna, nr księgi wieczystej WR1E/00098493/9

3) działka nr 86/8 o pow. 0,1311 ha, obręb wsi Kątna, nr księgi wieczystej WR1E/00098493/9

2. Opis nieruchomości:

 Działki położone w południowo-wschodniej części wsi Kątna, w pobliżu drogi asfaltowej, około 500 m od drogi powiatowej do Wrocławia. Działki nr 86/6 i 86/7 położone są przy utwardzonej drodze gruntowej, natomiast do działki nr 86/8 dojazd prowadzi drogą asfaltową. Działki graniczą z sadem i działkami z zabudową siedliskową, są to przede wszystkim stare poniemieckie zabudowania. W odległości ok. 400 m w kierunku południowym rozpościerają się duże obszary leśne. Działki mają kształt korzystny do zabudowy, zbliżony do prostokąta, nie mają ogrodzenia. Na działkach występuje roślinność trawiasta i zadrzewienie typowe dla terenów podmokłych, okresowo może stać woda i konieczne jest wybudowanie drenażu. W narożnikach działek nr 86/7 i 86/8 usytuowane są słupy napowietrznej linii energetycznej, linia ta przebiega wzdłuż zachodniej granicy działek i stanowi pewne utrudnienie w zagospodarowaniu, tj. obszar ograniczonego użytkowania o szer. 10m (5 m od osi linii w obu kierunkach). Działki nie są wyposażone w sieci uzbrojenia technicznego- prąd i woda w pobliżu nieruchomości.

 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) Teren, na którym położone są działki nr 86/6, 86/7 i 86/8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Dodatkowo działki znajdują się w granicy strefy „OW" obserwacji archeologicznej. Ponadto działka nr 86/8 w części położona jest na obszarze oznaczonym symbolem EE przeznaczonym pod tereny urządzeń infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

3) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe działki zostały określone w Uchwale nr XXIV/458/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kątna (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 196, poz. 3090 z dnia 15 października 2004r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) działka nr 86/6: - 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

2) działka nr 86/7: - 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

3) działka nr 86/8: - 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 86/6: 20.10.2016r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18, (parter);

2) działka nr 86/7: 20.10.2016r., godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18, (parter);

3) działka nr 86/8: 20.10.2016r., godz. 12.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 86/6 - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

2) działka nr 86/7 - 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych);

3) działka nr 86/8 - 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 14.10.2016r.

8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:

11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

11. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

15. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

17. Informacje dodatkowe :

1) W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę na temat zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku powyższym żadnych zastrzeżeń.

2) W notarialnej umowie sprzedaży działki nr 86/8, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej na rzecz Gminy Długołęka, właściciela sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę.

Służebność obejmować będzie:

 a) prawo wejścia osób upoważnionych przez właściciela (Gminę Długołęka) na działkę nr 86/8 w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, przyłączeniem (rozbudową) i remontem kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 400 i długości ok. 16 m wraz z jedną studnią rewizyjną, korzystania

z nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, usuwaniem awarii sieci

i wszelkich urządzeń, przy czym Gmina lub osoby przez nią upoważnione są zobowiązane do przywrócenia gruntu do stanu zastanego. Wejście na działkę możliwe będzie po uzyskaniu zgody właściciela;

 b) umożliwienie osobom upoważnionym przez Gminę Długołęka dojazdu do sieci kanalizacji deszczowej, pracy ciężkiego sprzętu, składowania materiałów w wydzielonym pasie nieruchomości w czasie prowadzenia prac;

 c) wydzielenie wzdłuż sieci pasa nieruchomości o szerokości 1,5 m od osi sieci do granicy nieruchomości (płotu) wolnej od zabudowy, (a w przypadku gdzie oś urządzeń znajduje się w odległości mniejszej niż 1,5 m, pas od granicy nieruchomości);

 d) obowiązek powstrzymania się właściciela nieruchomości od działań, które to w trwały sposób uniemożliwiłyby uprawnionemu do służebności dostęp do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości, a w szczególności do wybudowania budowli w odległości 1,5 m od urządzeń kanalizacyjnych, przy czym za takie działanie nie uważa się np. wybudowania drogi z nawierzchnią utwardzoną lub innych urządzeń, które po rozebraniu można przywrócić do stanu zastanego.

18. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

FOTO:

kliknij, aby powiększyć
Wójt Gminy Długołęka
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Piątek 2 czerwca 2023
Imieniny
Erazma, Marianny, Marzeny


OtoDolnySlask.pl © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl