Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wójt Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków

ogłasza IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi Stępin

1. Oznaczenie nieruchomości

a) działka nr 250/4 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

b) działka nr 250/5 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

c) działka nr 250/6 o pow. 0,1021 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

2. Opis nieruchomości

Działki położone w miejscowości Stępin, działki nr 250/5 i 250/6 położone są przy głównej asfaltowej drodze w miejscowości, natomiast działka nr 250/4 położona przy drodze oddalonej około 120 m od głównej drogi w miejscowości. Nieruchomości nie są ogrodzone. Otoczenie działek stanowi zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia oraz nieruchomości niezabudowane (pola uprawne). W bezpośrednim sąsiedztwie są nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Zaplecze handlowo-usługowe w pobliżu. Działki nie są wyposażone w sieci uzbrojenia technicznego, jednakże istnieje możliwość podłączenia do sieci wodnej i elektrycznej.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1) Teren, na którym położone są działki nr 250/4, 250/5 i 250/6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Dodatkowo działki znajdują się w granicy strefy "B" ochrony konserwatorskiej oraz strefy "OW" obserwacji archeologicznej.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXI/421/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia

29.04.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin (Dz. Urz. Woj. D. Nr 109, poz. 1942 z dnia 09.06.2004r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 250/4: - 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

b) działka nr 250/5: - 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 c) działka nr 250/6: - 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 250/4: 30.09.2016 r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);

2) działka nr 250/5: 30.09.2016 r., godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);

3) działka nr 250/6: 30.09.2016 r., godz. 12.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 250/4- 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych);

2) działka nr 250/5- 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);

3) działka nr 250/6- 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 26.09.2016r.

8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:

11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

11. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

15. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

17. Terminy poprzednich przetargów: 25.04.2016r., 17.06.2016r., 04.08.2016r.

18. Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

19. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

FOTO:

kliknij, aby powiększyć
Wójt Gminy Długołęka
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Wtorek 17 maja 2022
Imieniny
Brunony, Sławomira, Wery


OtoDolnySlask.pl © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl