Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Budżet dla Bolesławca uchwalony

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
28 grudnia Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet miasta na 2024 r. W budżecie zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 325 594 278,76 zł, w tym: dochodów bieżących 231 259 578,00 zł, dochodów majątkowych 94 334 700,76 zł. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 342 988 051,25 zł, tym: wydatków bieżących 226 830 691 zł, wydatków majątkowych 116 157 360,12 zł.
Budżet dla Bolesławca uchwalony

Głosowanie nad budżetem poprzedziło wystąpienie prezydenta Bolesławca Piotra Romana, który dokonał pogłębionej analizy społeczno-gospodarczej Bolesławca. Zawarł w niej m.in. demografię, zasoby mieszkaniowe, stopę bezrobocia (2,9 proc. w powiecie bolesławieckim), wzrost liczby podmiotów gospodarczych, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, liczbę organizacji pozarządowych. W prezentacji budżetu prezydent Bolesławca podkreślił, że w projekcie na 2024 rok zapewniono środki na utrzymanie bezpłatnych usług komunikacji miejskiej; nie podwyższono wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nie podwyższono wysokości opłaty w strefie płatnego parkowania; nie podwyższono stawek podatku od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych; nie podwyższono stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz czynszu za najem lokali użytkowych; ustalono niższe o 5 proc., od wskazanych przez Ministra Finansów, stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe.

Prezydent Piotr Roman zwraca uwagę na bardzo niski współczynnik zadłużenia. Na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie 31 588 496,15 zł, co stanowi 9,7 proc dochodów ogółem. Jest to bezpieczne zadłużenie i ulega zmniejszeniu.

Zaplanowane wydatki na inwestycje są rekordowe, wynoszą ponad 116 mln zł, w tym pozyskane środki zewnętrzne z różnych źródeł to ponad 84 mln zł. Planowane inwestycje mają na celu podniesienie standardów życia w Bolesławcu, zrównoważony rozwój, aktywne włączenie w życie miasta wszystkich grup społecznych na terenie miasta, podniesienie jakości środowiska naturalnego. Wszystko razem składa się na wielowymiarową konkurencyjność Bolesławca, szeroko pojętą innowacyjność i postęp cywilizacyjny.

Wśród głównych zadań inwestycyjnych na 2024 rok zaplanowano:

- Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” - W 2023 r. zawarta została umowa dotycząca zakupu autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. Podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Planowana dostawa autobusu – I kwartał 2024 r.

- „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Przebudowa ul. Melchiora Wańkowicza w Bolesławcu, w formule zaprojektuj i wybuduj” - Zadanie dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej ul. Wańkowicza.

- Budowa drogi ul. Kresów II RP w Bolesławcu.

- „Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu” Zadanie dotyczy budowy trzech nowych dróg na terenie Bolesławca: ul. Sokola,

- budowa ul. Hallera,

- budowa ul. Rozwadowskiego. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- „Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj".

- Remont chodnika ul. Narcyzów.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu” - Zadanie dotyczy wykonania kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu. W ramach zadania planuje się montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę wewnętrznych instalacji c.o., w tym kaloryferów. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- „Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu”. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

- Żłobek Publiczny nr 1 w Bolesławcu - Zakres zadania obejmuje roboty budowlane dotyczące stolarki oraz dachu, roboty budowlane dotyczące wyburzenia ścian wewnętrznych działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe w dostosowanych pomieszczeniach. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029.

- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu” - Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza” - Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego.

- „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” - Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych – I kwartał 2024 r.

- „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego” - Trwa I etap zadania. W 2022 r. zawarta została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania oraz przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – etap II” - Zakres zadania dotyczy wykonania 2 etapu budowy kompleksu sportowego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

- „Zagospodarowanie terenu MOSiR przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu” - Trwa I etap zadania, obejmuje wykonanie: strefy basenów zewnętrznych, plaż rekreacyjnych „zielonych” i tarasów, placu zabaw, budynku wielofunkcyjnego z szatniami i kasami, restauracji oraz parkingów ogólnodostępnych – ok. 250 miejsc. W roku 2024 planuje się rozpoczęcie II etapu zadania, rozbudowę strefy basenów zewnętrznych o zespół zjeżdżalni, rozbudowę strefy boisk do piłki nożnej z zapleczem szatniowo-magazynowym (boisko treningowe z nawierzchnią naturalną, boisko treningowe z nawierzchnia sztuczną), boiska do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne, renowację istniejącej strefy rekreacji. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki” - Dalsze wyznaczanie trasy ścieżek rowerowych – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej i Garncarskiej.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Garncarskiej.

- Rozświetlamy Polskę - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu – Zadanie dotyczy zmodernizowania infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Bolesławiec poprzez wymianę nieenergooszczędnych (sodowych i metalohalogenowych) opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED wraz z systemem ich zarządzania – 300 opraw w różnych lokalizacjach miasta.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych - ul. Widok (34a, b, d, e) .

- Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw, przy SP nr 1 ul. Jana Pawła II 38c.

- Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym.

- Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika (etap I – 184 tys. zł).

- „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia i Trasa Doliny Bobru”. Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Województwa Dolnośląskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”.

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka” - Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Województwa Dolnośląskiego, na budowę chodnika.

- „Przebudowa drogi powiatowej (była DW297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu”- Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego, na przebudowę ul. Jeleniogórskiej.

- „Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych”- 200 000 zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD KOLEJARZ (wodociąg ul. Staroszkolna 50 000 zł, ROD CEGIEŁKA – ogrodzenie przy ul. Piastów (obwodnica) 50 000 zł, ROD STOKROTKA – 50 000 zł i ROD Serbinowo – 50 000 zł).

- Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach. Wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych). Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii. Działalność MZGK.

Warto przypomnieć, że budżet nie zawiera zadań inwestycyjnych spółek. Zadania te są niezwykle ważne dla mieszkańców, gdyż nastawione są na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności. Więcej na www.boleslawiec.eu


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 23 lipca 2024
Imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl